Algemene Websitevoorwaarden www.dyson.nl d.d. 27/10/14

Gebruik van de Website

 1. Deze website, www.dyson.nl, (hierna de "Website") is eigendom van en wordt u aangeboden door Dyson B.V. (verder te noemen “Dyson”, "wij" of "ons") te Amsterdam, Keizersgracht 209, 1016 DT (KvK nummer 34111070). Dyson is een dochteronderneming van Dyson Limited, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.
 2. Deze Algemene Websitevoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Website. Deze Algemene Websitevoorwaarden (de "Algemene Websitevoorwaarden") gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst die via de Website tussen u en Dyson en tot stand komt, voor zover van deze Algemene Websitevoorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 3. Op aankopen die worden verricht via de Website zijn daarnaast ook de Dyson Website Verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze kunt u raadplegen op dyson.nl.
 4. U heeft een zorgvuldigheids- en geheimhoudingsplicht ten aanzien van uw accountgegevens en wachtwoorden die verband houden met de Website en anderszins. Indien u vermoedt dat accountgegevens of wachtwoorden die verband houden met de Website in het bezit van derden zijn gekomen, bent u verplicht dit onmiddellijk aan Dyson door te geven. U zorgt ervoor dat uw account gegevens volledig en accuraat zijn.
 5. Dyson aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de in artikel 1 lid 4 genoemde gegevens.
 6. Op Dyson rust een inspanningsverplichting om zorg te dragen voor juiste informatie op de Website. Dyson garandeert niet dat alle informatie op de Website altijd accuraat en up-to-date is. Bij gebleken onjuistheid dient u Dyson daarvan op de hoogte te stellen.
 7. U draagt zorg voor adequate virusbeveiligingssoftware op uw computer, of de computer waar u gebruik van maakt. Dyson staat niet garant voor een Website die vrij is van virussen.
 8. Dyson garandeert niet dat de Website te allen tijde volledig beschikbaar is. Dyson kan de toegang tot de Website zonder enige kennisgeving opschorten of beëindigen.
 9. Dyson kan de inhoud van deze Algemene Websitevoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden u aan deze voorwaard regelmatig te raadplegen.

Privacybeleid

 1. Dyson streeft ernaar uw privacy te beschermen, in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen die op haar rusten. Daartoe heeft Dyson Privacybeleid opgesteld (het "Privacybeleid"). Hierin is onder andere toegelicht welke persoonsgegevens Dyson verzamelt, en voor welke doeleinden. Tevens bevat het Privacybeleid informatie met betrekking tot uw correctierecht en recht van verzet. Voor meer informatie verwijst Dyson naar het Privacybeleid. Dit Privacybeleid maakt onderdeel uit van deze Algemene Websitevoorwaarden.

Cookies

 1. Dyson verzamelt persoonsgegevens en andere informatie onder meer via cookies die zij op de Website plaatst.
 2. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Dyson verwijzen wij u naar het Dyson Cookiebeleid. Het Dyson cookiebeleid maakt onderdeel uit van deze Algemene Websitevoorwaarden.

Websites van derden

 1. Als service aan u kan Dyson naar eigen inzicht links aanbieden naar websites van derden, die door derden gebruikt en beheerd worden. Deze derden hebben hun eigen werkwijzen en voorwaarden voor het verzamelen van informatie.
 2. Dyson is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop derden persoonsgegevens verwerken noch voor de inhoud van hun websites. Wij adviseren u om het privacybeleid van deze websites zorgvuldig door te lezen, daaronder begrepen de websites die vanaf deze website geopend kunnen worden.

Aansprakelijkheid

 1. Dyson is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid daarvan) van de Website en/of de inhoud daarvan, noch voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid daarvan) en/of de inhoud van websites die op enigerlei wijze (in het bijzonder door middel van hyperlinks) met de Website zijn verbonden.
 2. De bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet, indien de schade het gevolg is van nalatigheid, enige opzet of grove schuld aan de zijde van Dyson.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten op enige informatie die deel uitmaakt van de Website, waaronder in ieder geval begrepen merkrechten, handelsnaamrechten auteursrechten en rechten op de onderliggende software, berusten te allen tijde bij ons of onze licentiegevers, tenzij anders vermeld.
 2. Het is u niet toegestaan om gebruik te maken van de Website op een wijze waardoor er inbreuk wordt gemaakt op eventuele (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van Dyson.

Toepasselijk recht

 1. Op deze Algemene websitevoorwaarden en op elke overeenkomst tussen u en Dyson en is Nederlands recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Enig geschil dat voortkomt uit of op enigerlei wijze verband houdt met deze Algemene Websitevoorwaarden dient exclusief te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Ecodesign informatie over ventilatoren

Model AM06 25cm AM06 30cm AM07 AM07 mini AM08
Omschrijving Waarde Eenheid Symbool Waarde Eenheid Symbool Waarde Eenheid Symbool Waarde Eenheid Symbool Waarde Eenheid Symbool
Maximale luchtverplaatsing 19.2 m3/min F 22.2 m3/min F 30 m3/min F 28.8 m3/min F 36 m3/min F
Vermogen 26 W P 26 W P 56 W P 56 W P 60 W P
Service waarde 0.74 (m3/min)/W SV 0.85 (m3/min)/W SV 0.54 (m3/min)/W SV 0.51 (m3/min)/W SV 0.6 (m3/min)/W SV
Energieverbruik op standby < 0.5 W Psb < 0.5 W Psb < 0.5 W Psb < 0.5 W Psb < 0.5 W Psb
Geluidsniveau 56 db(A) Lwa 58 db(A) Lwa 64 db(A) Lwa 65 db(A) Lwa 67 db(A) Lwa
Maximale luchtsnelheid 3.4 m/s C 3.2 m/s C 3 m/s C 3.5 m/s C 3 m/s C
Standaard meting voor de service waarde Gebaseerd op IEC 60879 Gebaseerd op IEC 60879 Gebaseerd op IEC 60879 Gebaseerd op IEC 60879 Gebaseerd op IEC 60879

Algemene Voorwaarden 30 dagen op proef actie

 1. De promotie is alleen van toepassing op DC52 en DC62 stofzuigers aangekocht door consumenten tussen 15 februari en 31 maart 2015.
 2. Per huishouden kan slechts 1 persoon deelnemen aan de promotie.
 3. Indien u uw aankoop online heeft gedaan, gelden de Algemene voorwaarden voor online verkoop. Deze promotievoorwaarden hebben alleen betrekking op de standaard annuleringsvoorwaarden zoals aangegeven in artikel 8.1. Alle andere voorwaarden zoals weergegeven in de Algemene Voorwaarden voor online verkopen blijven onveranderd.
 4. Deze promotie verandert de wettelijke garantie op Dyson producten niet.
 5. Indien u niet tevreden bent met uw toestel kunt u het in het kader van de 30 dagen op proef actie naar ons terug sturen. Hiervoor neemt u contact op met onze helplijnmedewerkers via 0800 020 6203 (lokaal tarief). Zij kunnen u vervolgens een retourformulier toesturen en u het retouradres van het toestel geven.
 6. De machine moet in perfecte staat en in de originele en onbeschadigde doos arriveren inclusief alle accessoires. U dient ook het ingevulde retourformulier bij te voegen en de originele kassabon of een leesbare kopie daarvan.
 7. De officiële verzenddatum is de datum van het poststempel. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de 30 dagen zijn verlopen.
 8. Onleesbare of incomplete inzendingen worden niet behandeld.
 9. We adviseren u een kopie van alle documenten te maken en uw verzendbewijs te bewaren.
 10. Als aan een van de bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, kunnen we het bedrag niet terugbetalen en wordt de stofzuiger op uw kosten aan u teruggezonden.
 11. Transport- of verzendingskosten voor het retourneren van het product worden niet terugbetaald door Dyson.
 12. Indien aan alle voorwaarden is voldaan, zal Dyson binnen 4-6 weken na ontvangst van de machine het aankoopbedrag terugbetalen op de door u aangegeven rekening. Indien de aankoop online is geschied, zijn de terugbetalingsvoorwaarden voor website- verkopen van toepassing.
 13. Voor aankopen die in de winkel zijn gedaan, kan het bedrag alleen worden gestort op een bankrekening.
 14. De verantwoordelijke voor deze promotie is: Dyson BV, Keizersgracht 209, 1016DT Amsterdam, KvK 34111070.
 15. Indien u vragen heeft over deze promotie kunt u contact opnemen met de Dyson helpdesk via telefoonnummer 0800 020 6203, die op werkdagen bereikbaar is tussen 09:00-12:30 uur en 13:30-17:30 uur. Alleen op vrijdag tot 16:30 uur.

Voorwaarden Allergiekit Nederland

 1. Beschrijving: Ontvang een gratis Allergiekit bij aankoop van een Dyson DC52, onder de volgende voorwaarden.
 2. Actieperiode: Van 1 april 2015 tot en met 31 mei 2015 en alleen zolang de voorraad strekt.
 3. Voorwaarden: De aanbieding van een gratis Allergiekit geldt bij aankoop van een DC52 stofzuiger.
  U dient ten minste 18 jaar en ingezetene van Nederland te zijn. U kunt één keer gebruik maken van de korting en uitsluitend voor aankopen in Nederland. Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of acties.
  Om bij plaatsing van uw bestelling in aanmerking te komen voor de gratis Allergiekit dient u de DC52 aan te schaffen en te registeren op dyson.nl. U krijgt na registratie de Allergiekit thuisgestuurd.
  Als de inschrijving geslaagd is, de bestelling door Dyson wordt aanvaard en de accessoires leverbaar zijn, worden zij binnen tien werkdagen na aanvaarding van de bestelling per post verzonden.
 4. Retourneren/ruilen: De koper heeft niet het recht de verstrekte accessoires te ruilen. Wanneer u het product ruilt of gebruik maakt van uw retour- of bezwaarrecht, vervalt uw recht op de accessoires. Reeds ontvangen accessoires dienen te worden geretourneerd aan het volgende adres: Dyson BV, Keizersgracht 209, 1016DT Amsterdam.
 5. Uitsluiting: Dealers en wederverkopers, hun medewerkers en hun familieleden, en medewerkers van Dyson en hun familieleden, zijn uitgesloten van deelname aan deze actie. Het is winkeliers en distributeurs niet toegestaan namens hun klanten deel te nemen.
 6. Bevestiging: Door deel te nemen aan deze kortingsactie bevestigt u dat u aan bovenstaande voorwaarden voldoet.
 7. Voorbehoud: Dyson behoudt zich het recht voor onvolledige, onjuiste, gewijzigde of ongeldige inzendingen niet te verwerken. Dyson behoudt zich alle rechten voor in geval van misbruik van deze actie. Uitsluitend voor vragen over deze kortingsactie kunt u bellen naar de Dyson Helpdesk, telefoonnummer 0800 020 6203, van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00-17:30, op vrijdag tot 16:30, gesloten tussen 12:30 en 13:30.

Promotie Codes

 1. Actiecodes zijn uitsluitend geldig bij online geplaatste bestellingen.
 2. Actiecodes geven u op het moment van bestellen recht op korting op een nieuwe bestelling die u bij Dyson plaatst.
 3. Indien een actiecode naar de mening van Dyson niet geldig is voor de geplaatste bestelling, behoudt Dyson zich het recht voor de bestelling niet te accepteren.
 4. Actiecodes zijn uitsluitend geldig voor bepaalde producten, zolang de voorraad strekt, en kunnen te allen tijde worden ingetrokken.
 5. Per bestelling kan slechts één actiecode worden gebruikt.
 6. Indien een deel van de bestelling wordt geretourneerd, wordt de waarde van de korting die op die bestelling is toegepast evenredig over de goederen verdeeld. De actiekorting kan niet worden gebruikt voor vervangende artikelen: indien de aanbieding nog steeds loopt op het moment dat u een product retourneert, dient u een nieuwe bestelling te plaatsen en de oorspronkelijke actiecode te gebruiken.
 7. Wordt een deel van de bestelling geretourneerd, dan wordt de waarde van de actiecode geacht evenredig over de goederen te worden verdeeld. Het bedrag in contanten dat hoger is dan deze waarde, verminderd met eventueel bij de oorspronkelijke bestelling in rekening gebrachte kosten voor bezorging of cadeauverpakking, wordt geretourneerd aan de klant.
 8. Indien de aangekondigde actie bij eventueel retourneren niet langer van toepassing is op de bestelling, behoudt Dyson zich het recht voor de waarde van de aanbieding op de restitutie in mindering te brengen.
 9. De actiecode vertegenwoordigt geen geldwaarde en is niet verhandelbaar.

Geschillencommissie

De Europese Commissie heeft een online platform voor de consument om buitengerechtelijke geschillen aan te geven. Dit kunt u vinden via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. U kunt het platform gebruiken om geschillen met Dyson op te lossen.

Aanvullende voorwaarden bij vooruitbestelling van de Dyson Supersonic

 1. Betaling: Bij vooruitbestelling van de Supersonic kunt u alleen met een creditcard of prepaid kaart betalen. Dyson en zijn betalingspartners zullen op enig moment tussen de aanname van de bestelling en de verzending van de goederen een eerste afschrijving op uw kaart autoriseren of reserveren, voor een bedrag van maximaal de totale waarde van de bestelde goederen. Als de autorisatie verloopt voordat de goederen zijn verzonden, behoudt Dyson zich het recht voor om te herautoriseren tot maximaal het totale bedrag, alvorens de goederen te verzenden. Als de herautorisatie om welke reden dan ook mislukt, nemen we contact met u op, zodat u een andere betaalmethode kunt gebruiken. Als we u binnen 7 dagen niet kunnen bereiken, hebben wij het recht om de bestelling te annuleren. De overige ontbindingsbepalingen in deze Verkoopvoorwaarden (inclusief uw herroepingsrecht) blijven onverminderd van kracht.
 2. Levering: Dyson levert de goederen uiterlijk op de verwachte bezorgdatum die is aangegeven in uw orderbevestiging. Als de verwachte bezorgdatum om welke reden dan ook gewijzigd moet worden, zal Dyson u hierover schriftelijk informeren. De overige leveringsbepalingen in deze Verkoopvoorwaarden (inclusief uw herroepingsrecht) blijven onverminderd van kracht.”