Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voorwaarden kortingscodes

Acties met kortingscodes zijn niet inwisselbaar voor geld en gelden niet in combinatie met andere acties en/of kortingen.

Voorwaarden ING Rentepunten

 • De kortingsbon ter waarde van € 50,- en € 100,- zijn uitsluitend te besteden bij aankoop van een Dyson product via shop.dyson.nl
 • De kortingsbon is niet geldig in combinatie met andere vouchers
 • De kortingsbon is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of acties in de Dyson webwinkel
 • De kortingsbon is geldig op het gehele assortiment m.u.v. de Dyson Supersonic föhn en de Dyson Airwrap multi-styler
 • De kortingsbon is niet in te wisselen tegen contanten
 • U kunt 1 kortingsbon per order inwisselen
 • De kortingsbon is eenmalig te gebruiken
 • De kortingsbon is 6 maanden geldig
 • De kortingsbon ter waarde van € 50,- kan ingewisseld worden bij een orderwaarde vanaf € 200,-
 • De kortingsbon ter waarde van € 100,- kan ingewisseld worden bij een orderwaarde vanaf € 400,-

Algemene Websitevoorwaarden www.dyson.nl d.d. 27/10/14

Gebruik van de Website

 1. Deze website, www.dyson.nl, (hierna de "Website") is eigendom van en wordt u aangeboden door Dyson B.V. (verder te noemen “Dyson”, "wij" of "ons") te Amsterdam, Keizersgracht 209, 1016 DT (KvK nummer 34111070). Dyson is een dochteronderneming van Dyson Limited, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.
 2. Deze Algemene Websitevoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Website. Deze Algemene Websitevoorwaarden (de "Algemene Websitevoorwaarden") gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst die via de Website tussen u en Dyson en tot stand komt, voor zover van deze Algemene Websitevoorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 3. Op aankopen die worden verricht via de Website zijn daarnaast ook de Dyson Website Verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze kunt u raadplegen op dyson.nl.
 4. U heeft een zorgvuldigheids- en geheimhoudingsplicht ten aanzien van uw accountgegevens en wachtwoorden die verband houden met de Website en anderszins. Indien u vermoedt dat accountgegevens of wachtwoorden die verband houden met de Website in het bezit van derden zijn gekomen, bent u verplicht dit onmiddellijk aan Dyson door te geven. U zorgt ervoor dat uw account gegevens volledig en accuraat zijn.
 5. Dyson aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de in artikel 1 lid 4 genoemde gegevens.
 6. Op Dyson rust een inspanningsverplichting om zorg te dragen voor juiste informatie op de Website. Dyson garandeert niet dat alle informatie op de Website altijd accuraat en up-to-date is. Bij gebleken onjuistheid dient u Dyson daarvan op de hoogte te stellen.
 7. U draagt zorg voor adequate virusbeveiligingssoftware op uw computer, of de computer waar u gebruik van maakt. Dyson staat niet garant voor een Website die vrij is van virussen.
 8. Dyson garandeert niet dat de Website te allen tijde volledig beschikbaar is. Dyson kan de toegang tot de Website zonder enige kennisgeving opschorten of beëindigen.
 9. Dyson kan de inhoud van deze Algemene Websitevoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden u aan deze voorwaard regelmatig te raadplegen.

Privacybeleid

 1. Dyson streeft ernaar uw privacy te beschermen, in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen die op haar rusten. Daartoe heeft Dyson Privacybeleid opgesteld (het "Privacybeleid"). Hierin is onder andere toegelicht welke persoonsgegevens Dyson verzamelt, en voor welke doeleinden. Tevens bevat het Privacybeleid informatie met betrekking tot uw correctierecht en recht van verzet. Voor meer informatie verwijst Dyson naar het Privacybeleid. Dit Privacybeleid maakt onderdeel uit van deze Algemene Websitevoorwaarden.

Cookies

 1. Dyson verzamelt persoonsgegevens en andere informatie onder meer via cookies die zij op de Website plaatst.
 2. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Dyson verwijzen wij u naar het Dyson Cookiebeleid. Het Dyson cookiebeleid maakt onderdeel uit van deze Algemene Websitevoorwaarden.

Websites van derden

 1. Als service aan u kan Dyson naar eigen inzicht links aanbieden naar websites van derden, die door derden gebruikt en beheerd worden. Deze derden hebben hun eigen werkwijzen en voorwaarden voor het verzamelen van informatie.
 2. Dyson is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop derden persoonsgegevens verwerken noch voor de inhoud van hun websites. Wij adviseren u om het privacybeleid van deze websites zorgvuldig door te lezen, daaronder begrepen de websites die vanaf deze website geopend kunnen worden.

Aansprakelijkheid

 1. Dyson is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid daarvan) van de Website en/of de inhoud daarvan, noch voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid daarvan) en/of de inhoud van websites die op enigerlei wijze (in het bijzonder door middel van hyperlinks) met de Website zijn verbonden.
 2. De bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet, indien de schade het gevolg is van nalatigheid, enige opzet of grove schuld aan de zijde van Dyson.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten op enige informatie die deel uitmaakt van de Website, waaronder in ieder geval begrepen merkrechten, handelsnaamrechten auteursrechten en rechten op de onderliggende software, berusten te allen tijde bij ons of onze licentiegevers, tenzij anders vermeld.
 2. Het is u niet toegestaan om gebruik te maken van de Website op een wijze waardoor er inbreuk wordt gemaakt op eventuele (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van Dyson.

Toepasselijk recht

 1. Op deze Algemene websitevoorwaarden en op elke overeenkomst tussen u en Dyson en is Nederlands recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Enig geschil dat voortkomt uit of op enigerlei wijze verband houdt met deze Algemene Websitevoorwaarden dient exclusief te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Promotie Codes

 1. Actiecodes zijn uitsluitend geldig bij online geplaatste bestellingen.
 2. Actiecodes geven u op het moment van bestellen recht op korting op een nieuwe bestelling die u bij Dyson plaatst.
 3. Indien een actiecode naar de mening van Dyson niet geldig is voor de geplaatste bestelling, behoudt Dyson zich het recht voor de bestelling niet te accepteren.
 4. Actiecodes zijn uitsluitend geldig voor bepaalde producten, zolang de voorraad strekt, en kunnen te allen tijde worden ingetrokken.
 5. Per bestelling kan slechts één actiecode worden gebruikt.
 6. Indien een deel van de bestelling wordt geretourneerd, wordt de waarde van de korting die op die bestelling is toegepast evenredig over de goederen verdeeld. De actiekorting kan niet worden gebruikt voor vervangende artikelen: indien de aanbieding nog steeds loopt op het moment dat u een product retourneert, dient u een nieuwe bestelling te plaatsen en de oorspronkelijke actiecode te gebruiken.
 7. Wordt een deel van de bestelling geretourneerd, dan wordt de waarde van de actiecode geacht evenredig over de goederen te worden verdeeld. Het bedrag in contanten dat hoger is dan deze waarde, verminderd met eventueel bij de oorspronkelijke bestelling in rekening gebrachte kosten voor bezorging of cadeauverpakking, wordt geretourneerd aan de klant.
 8. Indien de aangekondigde actie bij eventueel retourneren niet langer van toepassing is op de bestelling, behoudt Dyson zich het recht voor de waarde van de aanbieding op de restitutie in mindering te brengen.
 9. De actiecode vertegenwoordigt geen geldwaarde en is niet verhandelbaar.

Geschillencommissie

De Europese Commissie heeft een online platform voor de consument om buitengerechtelijke geschillen aan te geven. Dit kunt u vinden via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. U kunt het platform gebruiken om geschillen met Dyson op te lossen.

Voorwaarden voor verkoop via de Website

Deze voorwaarden zijn van kracht geworden op 29/10/2014

Deze pagina, tezamen met de documenten of pagina's waarnaar op deze pagina expliciet wordt verwezen, informeert u over Dyson (zoals hierna gedefinieerd) en de juridische voorwaarden (de Voorwaarden) waaronder wij de producten van Dyson (de Producten) zoals gepubliceerd op onze website www.dyson.nl) (de Website) aan u aanbieden en verkopen.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Dyson en u met betrekking tot de verkoop van Producten aan u. Dyson verzoekt u om deze Voorwaarden nauwkeurig door te nemen en u zich ervan te verzekeren dat u deze Voorwaarden begrijpt, voordat u Producten bestelt via de Website. Dyson wijst u er op dat u, met het bestellen van een of meerdere van onze Producten, u er mee instemt dat u gebonden bent door deze Voorwaarden en de documenten waar expliciet naar is verwezen in deze Voorwaarden.

Dyson raadt u aan om een kopie van deze Voorwaarden te printen of op te slaan op uw computer.

Dyson past deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan. Iedere keer dat u voornemens bent om Producten te bestellen via de Website, verzoeken wij u om deze Voorwaarden te bestuderen, opdat u zich ervan verzekerd heeft welke voorwaarden van toepassing zijn op dat moment.

Deze Voorwaarden en iedere overeenkomst tussen Dyson en u zijn opgesteld in de Nederlandse taal, tenzij partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat een overeenkomst in een andere taal wordt opgesteld.

 1. Informatie over ons
  1.1. Wij zijn Dyson B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34111070, gevestigd aan de Fred. Roeskestraat 109, 1076 EE te Amsterdam ( Dyson, wij of ons). Wij zijn rechthebbende op de Website en handelen via de Website.

  1.2. Voor onze contactgegevens verwijzen wij u naar de contactpagina op de Website: Neem contact met ons op.

 2. Onze Producten
  2.1. 2.1. De Producten worden aangeboden via de Website. De afbeeldingen van de Producten op de Website zijn alleen voor illustratieve doeleinden opgenomen. Hoewel wij ons tot het uiterste hebben ingespannen om de Producten, waaronder de kleuren, accuraat weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat de weergave van de (kleur van de) Producten op het scherm van uw computer een accurate weergave is van (kleur van de) Producten. De Producten kunnen enigszins afwijken van de afbeeldingen op de Website.

  2.2. Hoewel wij ons tot het uiterste hebben ingespannen om zo accuraat als mogelijk te zijn met de weergave van grootte, gewicht, capaciteit en afmetingen op de Website, kan zich geringe afwijking voordoen.

  2.3. De verpakking van de Producten kan afwijken van de afbeeldingen op de Website.

  2.4. Alle Producten op de Website worden slechts aangeboden onder het voorbehoud van beschikbaarheid. Wij zullen u zo snel als redelijkerwijs na het plaatsen van uw bestelling mogelijk informeren indien het Product dat u heeft besteld niet leverbaar is. In dat geval zullen wij uw bestelling niet verwerken.

 3. Gebruik van de Website
  3.1. Het gebruik van de Website is, naast deze Voorwaarden, onderhevig aan de Algemene Websitevoorwaarden. Wij verzoeken u om ook deze voorwaarden grondig te bestuderen, aangezien dit belangrijke voorwaarden zijn, die op u van toepassing zijn.

 4. Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens
  4.1. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacybeleid. Wij verzoeken u om dit beleid grondig door te bestuderen, aangezien dit belangrijk beleid is, dat op u van toepassing is.

 5. In het geval van consumenten
  Dit artikel 5 is alleen van toepassing indien u een consument bent.

  5.1. Indien u een consument bent, kunt u alleen Producten via de Website bestellen indien u ten minste 18 jaar oud bent, of indien u de uitdrukkelijke toestemming voor de bestelling hebt verkregen van de persoon die belast is met het gezag.

  5.2. Als consument heeft u recht op de conformiteit van de Producten, in overeenstemming met wet en regelgeving. Voor meer informatie over uw rechten als consument verwijzen wij u naar de website www.consuwijzer.nl.

 6. In het geval van zakelijke klanten
  Dit artikel 6 is alleen van toepassing indien u een zakelijk klant bent

  6.1. Indien u geen consument bent, bevestigt u met de acceptatie van deze Voorwaarden dat u dat u bevoegd bent om een overeenkomst te sluiten voor degene voor wie u Producten bestelt via de Website.

  6.2. 6.2. Deze Voorwaarden en de documenten waar in deze Voorwaarden expliciet naar verwezen wordt, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Dyson. Deze overeenkomst treedt in de plaats van alle voorgaande schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, beloften, afspraken, garanties, stellingen en overeenstemming tussen u en Dyson met betrekking tot de Producten. Aan voornoemde mogelijke eerdere afspraken kunnen geen rechten meer worden ontleend.

 7. Hoe komt deze overeenkomst tussen u en Dyson tot stand
  7.1. Ons bestelproces stelt u in staat om bestellingen te controleren en aan te passen voordat u de bestelling aan ons stuurt. In dat verband verzoeken wij u om de tijd te nemen om gedurende het bestelproces iedere pagina te lezen en bij iedere stap uw bestelling te controleren.

  7.2. Nadat u een bestelling heeft geplaatst, ontvangt u een e-mail van Dyson, waarin wij bevestigen dat wij uw bestelling hebben ontvangen (ontvangstbevestiging). Deze e-mail betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd en dient slechts ter kennisgeving. De acceptatie van uw bestelling vindt plaats op de in artikel 7.3 te beschrijven wijze.

  7.3. Dyson bevestigt de acceptatie van uw bestelling door een e-mail aan u te sturen waarin wordt bevestigd dat de Producten zijn verzonden (Bevestiging van Verzending). De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Dyson u de Bevestiging van Verzending stuurt.

  7.4. Indien Dyson een Product niet kan leveren, bijvoorbeeld omdat het Product niet meer op voorraad of niet meer beschikbaar is, of indien er sprake is van een foute prijsstelling zoals beschreven in artikel 11.5, zullen wij u hierover informeren met een e-mailbericht en zullen wij uw bestelling niet verwerken. Indien u al betaald heeft voor de Producten, zullen wij u zo snel mogelijk het volledige bedrag restitueren.

 8. Uw consumentenrechten inzake terugsturen en restitutie (herroepingsrecht)
  Dit artikel 8 is alleen van toepassing indien u een consument bent.

  8.1. Als consument heeft u het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na factuurdatum.

  8.2. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
  Wijze van retourneren van de Producten

  8.3. U kunt de producten zelf aan ons kosteloos retourneren door deze terug te sturen.

  8.4. Retourneren: indien u ervoor kiest het product retour te zenden kunt u gebruik maken van het bijgeleverde retourformulier en retouretiket. Verpak het artikel zorgvuldig, indien mogelijk in de originele verpakking. Producten die door ontoereikende verpakking beschadigd raken worden van retour/ geldteruggave uitgesloten. Vul het retourformulier volledig in en voeg deze toe in de doos. verpakken. Plak het bijgeleverde retouretiket zichtbaar op de doos. U kunt het pakket vervolgens afleveren bij een UPS Business Point bij u in de buurt of een ophaalafspraak maken met UPS klantenservice op nummer 0900-2255 877

  8.5. Als consument heeft u wettelijke rechten met betrekking tot de conformiteit van het Product. Deze rechten worden niet beperkt met deze Voorwaarden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.consuwijzer.nl.

 9. Verzending
  9.1. Uw bestelling zal worden voldaan op of omstreeks de verwachte leverdatum zoals opgenomen in de Bevestiging van Verzending, tenzij sprake is van een Overmacht (zoals beschreven in artikel 14). Indien wij niet aan de verwachte leverdatum kunnen voldoen vanwege Overmacht, zullen wij contact met u opnemen over een aangepaste verwachte leverdatum.

  9.2. De bezorging is afgerond na de bezorging van de Producten op het adres dat u heeft verstrekt.

  9.3. Vanaf het moment van bezorging draagt u de verantwoordelijkheid voor de Producten.

  9.4. Indien u ons heeft verzocht om uw oude apparaat te recyclen, verzoeken wij u om het apparaat zodanig in te pakken dat het verzonden kan worden en dat een duidelijk zichtbaar en leesbaar label op de verpakking is aangebracht, waarop de tekst Retour voor recycling ovv uw ordernummer is opgenomen. Wij kunnen uw oude apparaat niet meer aan u retourneren nadat het bij u is opgehaald.

  9.5. Bestellingen op de Website worden alleen in Nederland bezorgd. Verzending naar bepaalde gebieden (bijvoorbeeld de Waddeneilanden) kan meer tijd kosten dan aangegeven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dyson, via help@dyson.nl.

 10. Prijs
  10.1. De prijzen van de Producten worden weergegeven op de Website. Dyson neemt alle redelijke maatregelen om zich ervan te verzekeren dat de prijzen van de Producten juist zijn om het moment van publicatie. Wanneer u desondanks een fout ontdekt in de prijzen van de Producten die u heeft besteld, verwijzen wij u naar artikel 11.5 voor de consequenties hiervan.

  10.2. De prijzen van onze Producten kunnen van tijd tot tijd veranderen. Deze veranderingen hebben geen betrekking op uw bestelling, indien u reeds de Bevestiging van Verzending van ons heeft ontvangen.

  10.3. De prijs van een Product is inclusief BTW (het huidige tarief en voor zover van toepassing). Indien het BTW tarief wijzigt tussen de datum van uw bestelling en de datum van bezorging, zullen wij het door u te betalen BTW bedrag aanpassen, tenzij u de Producten reeds volledig heeft betaald voordat de wijziging van het BTW tarief van kracht wordt.

  10.4. De prijs van een Product als weergegeven op de Website is exclusief verzendkosten. Bestellingen vanaf €25 worden gratis geleverd. Bestellingen die op werkdagen voor 12:00 uur worden geplaatst, worden de volgende werkdag geleverd. Hulpstukken en accessoires worden apart verzonden en worden binnen 2 werkdagen geleverd.

  10.5. De Website bevat een groot aantal Producten. Het is altijd mogelijk dat er, ondanks onze inspanningen, een aantal Producten verkeerd geprijsd zijn. Indien wij een fout ontdekken in de prijs van de Producten die u heeft besteld, zullen wij u over deze onjuiste prijsstelling informeren en zullen wij u de keuze geven om door te gaan met de aankoop van het Product tegen de juiste prijs of om uw aankoop te annuleren. Wij zullen uw bestelling niet verwerken totdat wij uw instructies hebben ontvangen. Indien wij geen contact met u kunnen leggen via de contactgegevens die u heeft doorgegeven in het bestelproces, zullen wij uw bestelling als geannuleerd beschouwen en u hierover schriftelijk informeren. Wij maken u er op attent dat wij niet gehouden zijn om de Producten aan u te leveren tegen een onjuiste (te lage) prijs, indien de verkeerde prijsstelling op een duidelijke en kenbare vergissing berust en u redelijkerwijs had moeten inzien dat de Producten verkeerd geprijsd waren, ongeacht de fase van het bestelproces.

 11. Betaling
  11.1. Betaling kan geschieden met gebruikmaking van iDeal, Mastercard, Visa, Maestro, American Express, PayPal of Klarna.

  11.2 Indien u consument bent, mag u niet in algemene voorwaarden worden verplicht tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de aankoopprijs. Wanneer u kiest voor vooruitbetaling op onze website, kunt u geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

  11.3 Bij betaling met creditcard wordt het bedrag ten laste van de kaart pas na levering afgeschreven (betaling achteraf). Bij betaling met iDeal en PayPal wordt het bedrag onmiddellijk bij bevestiging van de bestelling afgeschreven (vooruitbetaling).

  11.4 U bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden.

  11.5 Indien u als consument niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, bent u, nadat u door ons bent gewezen op de te late betaling en wij u een termijn van 14 dagen hebben gegund om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en zijn wij gerechtigd de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

  11.6 In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan. U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna.
  Om u de betalingsmogelijkheden van Klarna aan te bieden, geven wij Klarna bepaalde persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, door aan Klarna om te beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betalingsopties en om de betalingsopties voor u aan te passen.
  Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en in overeenstemming met het privacy beleid van Klarna.

 12. Aansprakelijkheid van Dyson indien u een zakelijke klant bent
  Dit artikel 13 is alleen van toepassing indien u een zakelijke klant bent

  12.1. Wij leveren alleen Producten voor intern gebruik voor uw onderneming en u gaat ermee akkoord dat u geen van de Producten zult gebruiken voor doorverkoop, verhuur of enig ander zakelijk gebruik.

  12.2. Niettegenstaande aansprakelijkheid die op grond van de wet niet kan worden beperkt, accepteert Dyson onder geen beding aansprakelijkheid, zowel uit overeenkomst, op basis van een overeenkomst uit de wet (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke bepaling, of op enige andere wijze in relatie tot de overeenkomst voor:
  A. enige gederfde winst, gemiste verkopen, gemiste zakelijke activiteit of winst;
  B. verlies of beschadiging van data, informatie of software;
  C. verlies van zakelijke kansen;
  D. verlies van voorziene besparingen;
  E. verlies van goodwill; of
  F. enig indirecte of verband houdende verliezen.

  12.3. Met inachtneming van artikel13.2 beperkt Dyson haar aansprakelijkheid met betrekking tot deze overeenkomst, op welke wijze dan ook, tot maximaal de aankoopprijs van de Producten.

  12.4. Behalve indien en voor zover uitdrukkelijk opgenomen in deze Voorwaarden, geeft Dyson geen garantie en neemt Dyson geen verplichtingen op zich met betrekking tot de Producten. Iedere garantie of conditie die op grond van wet, regeling of gewoonte van toepassing of geïncorporeerd zou kunnen zijn op/in deze overeenkomst wordt zoveel als wettelijk mogelijk uitgesloten. Dyson is in het bijzonder niet verantwoordelijk om er voor te zorgen dat de Producten geschikt zijn voor uw doelen.

  12.5. Indien wij niet voldoen aan deze Voorwaarden, zullen wij dit gebrek proberen te herstellen. Indien herstel niet mogelijk is of niet van ons verwacht hoeft te worden (bijvoorbeeld na een economische afweging door ons), zijn wij verantwoordelijk voor het verlies of de schade die u ondervindt als direct gevolg van het schenden van deze Voorwaarden door ons. Een direct gevolg betekent een duidelijk causaal verband tussen onze schending en de schade.

 13. Aansprakelijkheid van Dyson indien u een consument bent
  Dit artikel 14 is alleen van toepassing indien u een consument bent

  13.1. De Producten zijn slechts geschikt voor huiselijk of anderszins privé gebruik en u gaat ermee akkoord dat u geen van de Producten zal gebruiken voor beroepsmatige doorverkoop, verhuur of enig ander zakelijk gebruik.

  13.2. Behalve indien en voor zover uitdrukkelijk opgenomen in deze Voorwaarden of wettelijk bepaald, geeft Dyson geen garantie en neemt Dyson geen verplichtingen op zich met betrekking tot de Producten.

  13.3. Indien wij niet voldoen aan deze Voorwaarden, zullen wij dit gebrek proberen te herstellen. Indien herstel niet mogelijk is of niet van ons verwacht hoeft te worden (bijvoorbeeld na een economische afweging door ons), zijn wij verantwoordelijk voor het verlies of de schade die u ondervindt als direct gevolg van het schenden van deze Voorwaarden door ons. Een direct gevolg betekent een duidelijk causaal verband tussen onze schending en de schade.

  13.4. Voor zover wettelijk is toegestaan, beperkt Dyson haar aansprakelijkheid met betrekking tot deze overeenkomst, op welke wijze dan ook, tot maximaal de aankoopprijs van de Producten en accepteert Dyson geen aansprakelijkheid voor gevolgschade.

  13.5. Bovenstaande heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument.

 14. 14 Overmacht
  14.1. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige tekortkoming in de nakoming of enige vertraging in de nakoming van de overeenkomst in geval van Overmacht.

  14.2. Onder Overmacht is te verstaan iedere gebeurtenis waar Dyson redelijkerwijs geen invloed op heeft. Dit omvat onder meer, zonder volledig te zijn, wanprestatie of overmacht van de toeleveranciers van Dyson, stakingen of andere acties in de industrie door derde partijen, burgerlijke onrust, rellen, een invasie, een terroristische aanval of een dreiging daarvan, oorlog of dreiging of voorbereiding daarvan, brand, overstroming of enige andere natuurramp, een storing bij telecommunicatienetwerken of onmogelijkheid van het gebruik van de noodzakelijke vervoermiddelen.

  14.3. Indien zich een situatie van Overmacht voordoet en dit gevolgen heeft voor de nakoming van de overeenkomst
  A. zullen wij u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is hierover informeren; en
  B. zullen onze verplichtingen uit de overeenkomst worden opgeschort en zal de tijd waarbinnen wij zullen nakomen worden verlengd voor de periode waarin de situatie van Overmacht gevolgen heeft voor de bezorging van de Producten. Wij zullen een nieuwe besteldatum met u overeenkomen wanneer de situatie van Overmacht is geëindigd.

 15. Communicatie tussen Dyson en u
  15.1. Wanneer wij in deze Voorwaarden spreken van schriftelijk, betekent dit ook via e-mail en andere elektronische communicatie.

  15.2. Indien u een consument bent: A. kunt u zich voor het herroepen van de overeenkomst tot ons richten op de in artikel 8.2 opgenomen adressen. Uw herroeping is van kracht vanaf het moment dat u uw e-mail of brief aan ons hebt verzonden. B. Indien u voor enige andere reden contact met ons op wil nemen, kunt u dit doen via e-mail of per post op help@dyson.nl of ([Dyson B.V., Fred. Roeskestraat 109, 1076 EE te Amsterdam]). U kunt ook bellen met onze klantenservice op 0800-0206203.

  15.3. Indien wij contact met u dienen op te nemen om u een schriftelijke kennisgeving te sturen, zullen wij dit via e-mail of per post doen, waarbij wij gebruik zullen maken van de gegevens die u bij uw bestelling heeft opgegeven.

  15.4. Indien u een zakelijke klant bent:
  A. dient elke kennisgeving in verband met de overeenkomst, van u aan ons, of van ons aan u, schriftelijk te geschieden. De schriftelijke kennisgeving zal persoonlijk overhandigd moeten worden, per post (hetwelk de volgende werkdag bezorgd dient te worden) of per e-mail verzonden moeten worden of op onze website geplaatst moeten worden, mits dit op het daarvoor bestemde kanaal gebeurt.
  B. een schriftelijke kennisgeving wordt verondersteld te zijn ontvangen: bij persoonlijke overhandiging: op het moment dat het op ons (of uw) kantoor is geregistreerd, indien per post verzonden: uiterlijk op de tweede werkdag na het versturen van het poststuk, indien per e-mail verzonden: uiterlijk de eerste werkdag na het versturen van de e-mail en indien op onze website geplaatst: onmiddellijk, waarbij wordt aangetekend dat een kennisgeving van u aan ons alleen onmiddellijk is ontvangen indien deze kennisgeving tijdens een werkdag en tijdens kantooruren is geplaatst.

 16. Andere belangrijke voorwaarden
  16.1. Wij hebben het recht om onze rechten en verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst tussen u en Dyson over te dragen naar een andere organisatie (binnen of buiten onze groep van ondernemingen). Dit heeft geen effect op uw verplichtingen op grond van de Voorwaarden.

  16.2. U mag uw rechten en verplichtingen op grond van een overeenkomst als bedoeld in artikel 16.1 overdragen aan een derde, indien wij daar schriftelijk mee instemmen.

  16.3. Een overeenkomst als bedoeld in artikel 16.1 is gesloten tussen Dyson en u. Anders dan op grond van artikel 16.1 en 16.2 kunnen geen andere personen of organisaties aanspraak maken op enige prestatie uit hoofde van deze overeenkomst.

  16.4. Voor zover een rechter zou oordelen dat een onderdeel, artikel of lid van een artikel van deze Voorwaarden niet afdwingbaar is, blijven deze Voorwaarden voor het overige in stand. Wij komen hierbij overeen dat het niet-afdwingbare onderdeel van deze Voorwaarden zal worden vervangen door een juridisch toegestane bepaling die het doel en de geest van het vervallen onderdeel zo nauwkeurig mogelijk benadert.

  16.5. Indien en voor zover wij er niet op aandringen dat u uw verplichtingen onder deze Voorwaarden nakomt, indien wij onze rechten jegens u niet afdwingen, of indien wij onze rechten vertraagd inroepen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u en betekent dit evenmin dat u niet hoeft te voldoen aan deze verplichtingen. Indien wij geen beroep doen op een verzuim van uw kant, zullen wij dit enkel schriftelijk bevestigen. Een dergelijke schriftelijke kennisgeving betekent niet dat wij geen beroep zullen doen op een mogelijk later verzuim van u.

  16.6. Deze overeenkomst is tot stand gekomen op basis van en wordt beheerst door Nederlands recht. Enig geschil dat voortkomt uit of verband houdt met deze overeenkomst dient exclusief te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.