Navigatie overslaan
Je voorkeuren zijn nu opgeslagen.
Je kunt jouw contactvoorkeuren op elk gewenst moment bijwerken in het gedeelte Keep in touch van Mijn Dyson. Als je een Mijn Dyson-account hebt, kun je hieronder inloggen om alle contactopties te beheren (inclusief telefoon, sms en post).

Gebruiksvoorwaarden en beleidsregels website voor aanvaardbaar gebruik.

LEES DEZE VOORWAARDEN GOED ALVORENS DEZE SITE TE GEBRUIKEN

 

 • Deel A: Gebruiksvoorwaarden

  Deze gebruiksvoorwaarden (samen met de documenten waarnaar hierin wordt verwezen) bevatten de voorwaarden waarop je gebruik kunt maken van onze website www.dyson.nl (in voorkomend geval, onze site), als bezoeker of als geregistreerd gebruiker. Gebruik van onze site omvat het bezoeken van, bladeren door of registreren voor een account op onze site.

  Lees deze gebruiksvoorwaarden goed door voordat je onze site gaat gebruiken, aangezien deze van toepassing zijn op jouw gebruik van onze site. We raden je aan een kopie van deze voorwaarden af te drukken om deze later nogmaals te kunnen raadplegen. 

  Door onze site te gebruiken bevestig je dat je deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat je bereid bent ze na te leven.

  Als je niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, moet je onze site niet gebruiken.

  > Terug naar boven

  Overige toepasselijke voorwaarden

  Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op jouw gebruik van onze site:

  • Ons privacybeleid, waarin we uitleggen hoe we jouw persoonlijke gegevens gebruiken.
  • Ons beleid voor aanvaardbaar gebruik, waarin wordt uiteengezet wat geoorloofd en wat ongeoorloofd gebruik van onze site is. Wanneer je onze site gebruikt, dien je dit beleid voor aanvaardbaar gebruik na te leven.
  • Ons cookiebeleid, waarin informatie wordt gegeven over de cookies op onze site.

  Als je producten koopt op onze site, zijn onze website-verkoopvoorwaarden van toepassing op die aankoop.

  > Terug naar boven

  Informatie over ons

  Als je gebruik maakt van www.dyson.nl, wordt met 'wij/we' en 'ons/onze' in deze gebruiksvoorwaarden Dyson B.V. bedoeld, een vennootschap van Dyson Limited dat is geregistreerd in Amsterdam onder KvK-nummer 34111070 en dat zijn hoofdkantoor heeft aan De Ruijterkade 139, 1011 AC, Amsterdam, wat tevens ons belangrijkste handelsadres is. Ons btw-nummer is NL807674205B01. Wij zijn een vennootschap.

  Als je gebruik maakt van www.dyson.nl,wordt met 'wij/we' en 'ons/onze' in deze gebruiksvoorwaarden Dyson Ireland Limited bedoeld, een bedrijf dat is geregistreerd in Ierland onder KvK-nummer 360060 dat zijn hoofdkantoor heeft in Unit 2, Building 4 Vantage Central, Central Park, Leopardstown, Dublin 18, wat tevens ons belangrijkste handelsadres is.Ons btw-nummer is 6380060T.Wij zijn een vennootschap.

  > Terug naar boven

  Wijzigingen in deze voorwaarden

  We kunnen deze gebruiksvoorwaarden herzien om wijzigingen op onze site, de behoeften van onze gebruikers, de prioriteiten van ons bedrijf of de wet te weerspiegelen. We zullen proberen je binnen een redelijke termijn op de hoogte te brengen van belangrijke herzieningen.

  Controleer, telkens wanneer je onze site wilt gebruiken, deze gebruiksvoorwaarden om ervoor te zorgen dat je de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 6 juli 2017.

  > Terug naar boven

  Wijzigingen op onze site

  We kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en de inhoud ervan te allen tijde wijzigen.Wees je er echter van bewust dat de inhoud van onze site op ieder moment achterhaald kan zijn, en dat wij niet verplicht zijn deze bij te werken.

  We garanderen niet dat onze site, of de inhoud ervan, vrij van fouten of nalatigheden is.

  > Terug naar boven

  Toegang tot onze site

  Onze site is gratis toegankelijk.

  We garanderen niet dat onze site, of de inhoud ervan, altijd of ononderbroken beschikbaar is.Toegang tot onze site is geoorloofd op een tijdelijke basis.We kunnen de hele site of een deel ervan zonder kennisgeving opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen. We zijn niet aansprakelijk jegens je als onze site om een of andere reden op een bepaald moment of gedurende een zekere periode niet beschikbaar is.

  Je moet zelf doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat je toegang hebt tot de site.

  Je bent er ook voor verantwoordelijk dat alle personen die onze site via jouw internetverbinding bezoeken, op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere geldende voorwaarden, en dat ze deze naleven. 

  Jouw account en wachtwoord

  Als je gebruikersgegevens, een wachtwoord of andere informatie kiest of als die je worden toegewezen als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet je dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen. Je mag dit niet bekend maken aan een derde partij.

  We hebben het recht om gebruikersgegevens, wachtwoorden of andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures te allen tijde onbruikbaar te maken, of die informatie nu door je is gekozen of door ons is toegewezen, als je naar ons redelijk oordeel een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet bent nagekomen.

  Als je weet of vermoedt dat iemand anders jouw wachtwoord of gegevens kent, moet je ons direct op de hoogte stellen via help@dyson.nl.

  Intellectuele eigendomsrechten

  We zijn eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site, en in het materiaal dat erop gepubliceerd staat. Al deze werken worden beschermd door wetgeving en verdragen inzake auteursrecht en ander intellectueel eigendom over de hele wereld. Alle rechten zijn voorbehouden aan de desbetreffende eigenaar of licentiehouder van die werken.

  Je mag één kopie afdrukken, en uittreksels downloaden, van een of meer pagina's van onze site voor persoonlijk gebruik en je mag de aandacht van anderen in jouw organisatie vestigen op inhoud op onze site.

  Je mag de papieren of digitale kopieën van materialen die je hebt afgedrukt of gedownload op generlei wijze wijzigen, en je mag geen illustraties, foto's, video- of audiosequenties of afbeeldingen los van de begeleidende tekst gebruiken.

  Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde contribuanten) als auteurs van inhoud op onze site moet altijd worden erkend.

  Je mag geen enkel deel van de inhoud van onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder daar van ons of onze licentiegevers een vergunning voor te hebben verkregen.

  Als u, in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, enig deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt, komt jouw recht om onze site te gebruiken, onmiddellijk te vervallen en moet je, naar onze keuze, eventuele door jouw gemaakte kopieën van de materialen aan ons doen toekomen of vernietigen.

  > Terug naar boven

  Niet vertrouwen op informatie

  De inhoud van onze site is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie.Het is niet bedoeld als advies waarop je kunt vertrouwen.Je dient professioneel of deskundig advies in te winnen voordat je al dan niet actie onderneemt op basis van de inhoud van onze site.

  Hoewel wij ons redelijkerwijs inspannen om de informatie op onze site bij te werken, doen wij geen toezeggingen en geven wij geen garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze site accuraat, volledig of up-to-date is.

  > Terug naar boven

  Beperking van onze aansprakelijkheid

  We sluiten op geen enkele wijze onze aansprakelijkheid jegens je uit, of beperken die, waar het onrechtmatig zou zijn dit te doen. Hieronder valt aansprakelijkheid voor overlijden en persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers, en voor fraude of onjuiste weergave.

  Als je een zakelijke gebruiker bent:

  • voor zover de wet dit toestaat, sluiten wij alle voorwaarden, garanties, en verklaringen, of andere voorwaarden die op onze site of op enige inhoud daarop, van toepassing zijn, expliciet en impliciet, uit;
  • wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld jegens enige gebruiker voor enig verlies of schade, als gevolg van een contract, een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichting of anderszins, ook als dit kon worden voorzien, voortkomend uit of in verband met:
  • het gebruik van onze site, of het onvermogen die te gebruiken; of
  • het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud op onze site; en
  • we zijn evenmin aansprakelijk voor:
  •  winstderving, omzet-, zakelijk, of inkomensverlies;
  • bedrijfsonderbreking;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van zakelijke mogelijkheden, goodwill of reputatie; of
  • elke indirecte of gevolgschade.

  Als je een particuliere gebruiker bent:

  • onze site is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk en particulier gebruik.Je gaat ermee akkoord dat je onze site niet voor enige commerciële of zakelijke doeleinden gebruikt, en we zijn niet aansprakelijk jegens je voor enige winstderving, zakelijk verlies, bedrijfsonderbreking, of verlies van zakelijke mogelijkheden.

  We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites die met onze site zijn gelinkt. Dergelijke links moeten niet worden beschouwd als zouden wij die gelinkte websites goedkeuren. We zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik dat je daarvan maakt.

  Er zijn verschillende aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen van toepassing op de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de levering van goederen door ons aan u, die uiteen worden gezet in onze website-verkoopvoorwaarden.

  > Terug naar boven

  Inhoud op onze site plaatsen

  Wanneer je gebruik maakt van een functie die je in staat stelt inhoud te plaatsen of toe te voegen op onze site, moet je voldoen aan de inhoudsnormen die uiteen worden gezet in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik.

  Je belooft dat dergelijke bijdragen voldoen aan die normen, en je stelt je jegens ons aansprakelijk voor enige inbreuk op die garantie en de daaruit voortvloeiende schadeloosstelling. Als je een particuliere gebruiker bent, betekent dit dat je verantwoordelijk bent voor enig verlies of enige schade die wij lijden wanneer je die belofte verbreekt.

  Enige inhoud die je op onze site plaatst of eraan toevoegt, zal als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden worden beschouwd, en wij hebben het recht dergelijke inhoud voor welk doel dan ook te gebruiken, kopiëren, distribueren en bekend te maken aan derde partijen. Dit recht blijft bestaan, ook als de inhoud van onze site is verwijderd.

  We hebben ook het recht jouw identiteit bekend te maken aan enige derde partij die beweert dat inhoud die je op onze site hebt geplaatst of eraan hebt toegevoegd, een schending vormt van haar intellectuele eigendomsrechten, of van haar recht op privacy.

  We zijn niet verantwoordelijk, of aansprakelijk jegens enige derde partij, voor de inhoud of nauwkeurigheid van enige inhoud die je of enige andere gebruiker op onze site hebt gezet.

  We hebben het recht enig bericht dat je op onze site zet, te verwijderen, als je bericht, naar onze mening, niet voldoet aan de inhoudsnormen die worden uiteengezet in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik.

  De standpunten die andere gebruikers op onze site kenbaar maken, vertegenwoordigen niet onze standpunten of waarden.

  > Terug naar boven

  Virussen

  We garanderen niet dat onze site veilig is of vrij is van programmafouten of virussen.

  Je bent zelf verantwoordelijk voor het configureren van jouw informatietechnologie, computerprogramma's en -platform voor het bezoeken van onze site. Je dient je eigen antivirussoftware te gebruiken.

  Je mag onze site niet misbruiken door daarop opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, verstopte functionaliteiten of ander materiaal te plaatsen, dat schadelijk is of technische schade kan veroorzaken. Je mag niet proberen ongeoorloofd toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site staat, of tot enige andere server, computer of database die met onze site verbonden is. Je mag onze site niet aanvallen via een 'denial-of-service'-aanval of een verspreide 'denial-of service'-aanval. Wanneer je deze bepaling schendt, pleeg je mogelijk een strafbaar feit. We melden een dergelijke schending bij de relevante rechtshandhavingsinstanties en we zullen met deze instanties samenwerken door jouw identiteit aan hen bekend te maken. In geval van een dergelijke schending, komt jouw recht om van onze site gebruik te maken onmiddellijk te vervallen.

  > Terug naar boven

  Linken naar onze site

  Je kunt een link naar onze homepage plaatsen, mits je dat doet op een eerlijke en legale manier en je onze reputatie geen schade berokkent of ervan profiteert.

  Je mag geen link plaatsen op een wijze die enige vorm van verbondenheid, goedkeuring of bekrachtiging van onze kant suggereert waar deze niet bestaat.

  Je mag geen link naar onze site plaatsen op enige website die niet jouw eigendom is.

  Onze site mag niet worden ingekaderd in enige andere site, en je mag geen link naar enig ander deel van onze site plaatsen dan de homepage.

  We behouden ons het recht voor om de toestemming voor het plaatsen van een link zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

  Enige website waarnaar je een link plaatst, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen die worden uiteengezet in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik

  If you wish to make any use of content on our site other than that set out above, please contact askdyson@dyson.co.uk.

  > Terug naar boven

  Toepasselijk recht

  Ben je een consument, houd er dan rekening mee dat deze gebruiksvoorwaarden, het voorwerp en de totstandkoming ervan onderworpen zijn aan Nederlands recht. Als je echter een inwoner van Nederland bent, profiteer je van alle verplichte bepalingen van de Nederlandse wetgeving. Niets in deze gebruiksvoorwaarden is van invloed op jouw rechten als consument om te vertrouwen op deze dwingende bepalingen van de plaatselijke wetgeving.

  Jij en wij gaan er beiden mee akkoord dat het gerechtshof van Nederland niet-exclusieve bevoegdheid heeft.However, if you are a resident of Northern Ireland you may also bring proceedings in Northern Ireland, if you are resident of Scotland, you may also bring proceedings in Scotland, and if you are resident in Ireland, you may also bring proceedings in Ireland.

  Ben je een bedrijf, dan zijn deze gebruiksvoorwaarden, het voorwerp en de totstandkoming ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of aanspraken) onderworpen aan Nederlands recht. We gaan beiden akkoord met de exclusieve bevoegdheid van het gerechtshof van Nederland.

  > Terug naar boven

  Deel B: Beleid voor aanvaardbaar gebruik van de website

  Dit beleid voor aanvaardbaar gebruik vormt een aanvulling op en maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden, en zet uiteen wat geoorloofd en wat ongeoorloofd gebruik van onze site is. Wanneer je onze site gebruikt, dien je dit beleid voor aanvaardbaar gebruik na te leven.Dit beleid voor aanvaardbaar gebruik is van toepassing op alle gebruikers en bezoekers van onze site.

  Ongeoorloofd gebruik

  Je mag onze site uitsluitend voor rechtmatige doeleinden gebruiken.Je mag onze site niet gebruiken:

  • op enigerlei wijze die in strijd is met de gebruiksvoorwaarden;
  • op enigerlei wijze die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving;
  • op enigerlei wijze die onwettig of frauduleus is, of die een onwettig of frauduleus doel of effect heeft;
  • om op welke manier ook minderjarigen schade toe te brengen of te proberen dat te doen;
  • om enig materiaal dat niet voldoet aan onze normen voor inhoud te zenden, welbewust te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of te hergebruiken;
  • om ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties of reclamemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke aanbieding te verzenden of om te bewerkstelligen dat dit verzonden wordt; of
  • om welbewust gegevens over te brengen, of materialen te verzenden of te uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keyloggers, spyware, adware of enige andere schadelijke programma's of soortgelijke computercode bevatten die zijn ontworpen om de werking van computersoftware of -hardware negatief te beïnvloeden.

  Je stemt er ook mee in:

  • dat je geen enkel deel van onze site zult reproduceren, dupliceren, kopiëren of doorverkopen in strijd met de bepalingen in onze voorwaarden; en
  • dat je niet zonder bevoegdheid toegang zult verkrijgen tot, zult ingrijpen in, schade zult toebrengen aan of de werking zult verstoren van:
  • enig deel van onze site;

  enig apparaat of enig netwerk waarop onze site is opgeslagen;

  • enige software die wordt gebruikt bij het beschikbaar stellen van onze site; of
  • enig apparaat of netwerk of enige software die eigendom is van of wordt gebruikt door een derde partij.

  > Terug naar boven

  Interactieve diensten

  Wij kunnen van tijd tot tijd interactieve diensten aanbieden op onze site, waaronder een live chatfunctie (Interactieve diensten).

  Daarbij zullen wij ons best doen een inschatting te maken van mogelijke risico's voor gebruikers (en in het bijzonder voor kinderen) bij het gebruik van een op onze site aangeboden interactieve dienst.Wij zijn echter in geen enkel opzicht verplicht toezicht of controle uit te oefenen op enige interactieve dienst die wij op onze site aanbieden, of om hiervoor als moderator op te treden.

  Minderjarigen moeten toestemming hebben van een ouder of voogd om een van onze interactieve diensten te gebruiken.Wij adviseren ouders die hun kinderen toestemming geven een interactieve dienst te gebruiken, met klem om het onderwerp online veiligheid met hun kinderen te bespreken.Minderjarigen die gebruik maken van een interactieve dienst, moeten bewust worden gemaakt van de mogelijke risico's.

  > Terug naar boven

  Normen voor inhoud

  Deze normen voor inhoud gelden voor alle materialen die je bijdraagt aan onze site (bijdragen) en voor eventueel hiermee verbonden interactieve diensten.

  Je dient zich te houden aan de letter en de geest van de hierna geformuleerde normen.De normen gelden zowel voor een gehele bijdrage als voor elk deel hiervan.

  Bijdragen moeten:

  • juist zijn (wanneer zij feiten communiceren);
  • oprecht worden gehuldigd (wanneer zij een mening geven); en
  • voldoen aan het toepasselijke recht in enig land van waaruit ze worden geplaatst.

  Bijdragen mogen niet:

  • enig materiaal bevatten dat lasterlijk is jegens enige persoon;
  • enig materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, haatdragend of haatzaaiend is;
  • seksueel expliciet materiaal aanprijzen;
  • aanzetten tot geweld;
  • aanzetten tot discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
  • inbreuk maken op enig copyright, databaserecht of handelsmerk van enige andere persoon;
  • waarschijnlijk misleidend zijn voor enige persoon;
  • strijdig zijn met enige wettelijke verplichting jegens een derde, bijvoorbeeld een contractuele verplichting of een geheimhoudingsplicht;
  • aanzetten tot onwettige activiteiten;
  • de persoonlijke levenssfeer van een ander bedreigen of hier misbruik van of inbreuk op maken, of ergernis, ongemak of nodeloze onrust veroorzaken;
  • waarschijnlijk intimiderend, verontrustend, alarmerend of hinderlijk voor enige andere persoon zijn;
  • worden gebruikt om je voor te doen als enige persoon of om jouw identiteit of jouw band met enige persoon verkeerd voor te stellen;
  • de indruk wekken dat zij afkomstig zijn van ons, indien dat niet het geval is; of
  • enige onwettige handeling verdedigen, ertoe aanzetten of helpen deze te verrichten, zoals (uitsluitend bij wijze van voorbeeld) copyrightschending of computermisbruik.

  > Terug naar boven

  Opschorting en beëindiging

  We zullen naar eigen inzicht bepalen of er sprake is geweest van een schending van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik door jouw gebruik van onze site.Wanneer een schending van dit beleid heeft plaatsgevonden, kunnen wij maatregelen nemen die wij passend achten.

  Niet-naleving van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik kan een ernstige schending betekenen van de voorwaarden waarop het je geoorloofd is gebruik te maken van onze site, en kan tot gevolg hebben dat wij een of meer van de volgende maatregelen nemen:

  • onmiddellijke, tijdelijke of definitieve intrekking van jouw recht om onze site te gebruiken;
  • onmiddellijke, tijdelijke of definitieve verwijdering van enig bericht of materiaal dat je naar onze site hebt geüpload;
  • het geven van een waarschuwing aan jouw;
  • juridische procedures tegen jouw met het oog op de vergoeding van al onze kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de schending;
  • verdere juridische stappen tegen u; en/of
  • openbaarmaking van dergelijke informatie aan rechtshandhavingsautoriteiten zoals wij redelijkerwijs noodzakelijk achten.

  De maatregelen die in dit beleid worden omschreven, zijn niet beperkt, en we kunnen derhalve andere maatregelen nemen die wij redelijkerwijs passend achten.

  > Terug naar boven

  Beoordelingen, opmerkingen, mededelingen en andere inhoud.

  Volg bij het schrijven van een productbeoordeling de volgende richtlijnen:

  • focus op het product en jouw persoonlijke ervaring met het gebruik ervan; en
  • geef informatie over waarom een product jouw al dan niet beviel.

  We behouden ons het recht voor jouw beoordeling niet te plaatsen als die een van de volgende soorten inhoud bevat of andere richtlijnen schendt die aan jouw zijn bekend gemaakt:

  • aanstootgevend of discriminerend taalgebruik, of andere uitlatingen die niet geschikt zijn voor een openbaar forum;
  • advertenties, spam, of verwijzingen naar andere producten, aanbiedingen, of websites;
  • e-mailadressen, URL's, twitternamen, telefoonnummers, fysieke adressen of andere vormen van contactgegevens; en
  • kritische of haatdragende opmerkingen over andere geplaatste beoordelingen op de pagina van de auteurs daarvan.

  Als je daarnaast feedback wilt geven op productkeuze, -prijzen, het bestellen en leveren van producten of andere klantenservice-aangelegenheden, doe dit dan niet via een productbeoordeling.Neem daarvoor rechtstreeks contact met ons op.

  Klantenwaarderings- en beoordelingsdienst

  Dit onderdeel regelt jouw gedrag ten aanzien van de klantenwaarderings- en beoordelingsdienst die Dyson aanbiedt op zijn Dyson Facebook-pagina.

  Wanneer je inhoud toevoegt aan deze pagina, beloof je dat:

  • jij dat doet in overeenstemming met deze voorwaarden;
  • jij de enige auteur en eigenaar bent van de intellectuele eigendomsrechten op die inhoud;
  • alle inhoud die je plaatst,  correct is; en
  • je 13 jaar of ouder bent.

  Verder beloof je dat je geen inhoud zult kostenvergelijking:

  • waarvan je weet dat die onjuist, onnauwkeurig of misleidend is;
  • die de intellectuele eigendomsrechten, eigendomsrechten of  publicatie- of privacyrechten van een derde partij schendt;

  ·         die op enigerlei wijze in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving;

  • die lasterlijk, hatelijk, raciaal of religieus bevooroordeeld of kwetsend, of op onwettige wijze bedreigend of intimiderend is voor enig persoon, vennootschap of bedrijf;
  • waarvoor je bent betaald of waartoe je bent gestimuleerd (financieel of anderszins), of waarvoor je enig ander voordeel van een derde partij hebt ontvangen;
  • die informatie bevat die verwijst naar andere websites, adressen, e-mailadressen, contactgegevens of telefoonnummers;
  • die computervirussen, wormen of andere mogelijk schadelijke computerprogramma's of bestanden bevat; offline
  • die de gebruiksvoorwaarden van Facebook schendt.

  Je belooft dat alle inhoud die je toevoegt, aan deze voorwaarden voldoet, en je stelt zich aansprakelijk jegens ons voor enige schending van die belofte en zult ons daar in voorkomend geval volledig voor compenseren.Als je een particuliere gebruiker bent, betekent dit dat je verantwoordelijk bent voor enig verlies of enige schade die wij lijden wanneer je die belofte verbreekt.

  Enige inhoud die je toevoegt, zal als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden worden beschouwd, en wij hebben het recht dergelijke inhoud voor welk doel dan ook te gebruiken, kopiëren, distribueren en bekend te maken aan derde partijen.Dit recht blijft bestaan, ook als die inhoud van de pagina Klantenwaarderings- en beoordelingsdienst is verwijderd.

  Alle inhoud die je toevoegt, kan Dyson naar eigen goeddunken gebruiken.Dyson behoudt zich het recht voor om enige inhoud waarvan Dyson naar eigen oordeel vindt dat hij deze voorwaarden schendt, te wijzigen, in te korten of te verwijderen.Dyson garandeert niet dat je een beroep kunt doen op Dyson om enige inhoud die je hebt toegevoegd, te bewerken of te verwijderen.Beoordelingen en schriftelijke opmerkingen worden in het algemeen binnen twee tot vier werkdagen geplaatst.Dyson behoudt zich echter het recht voor om enige toegevoegde inhoud om welke reden ook te verwijderen of plaatsing te weigeren.Je erkent dat jij en niet Dyson verantwoordelijk bent voor de inhoud van jouw toevoeging.

  Wanneer je jouw e-mailadres opgeeft bij jouw waardering en beoordeling, ga je ermee akkoord dat Dyson en zijn derde dienstenaanbieders jouw e-mailadres mogen gebruiken om contact met je op te nemen over de status van jouw beoordeling en andere administratieve doeleinden.

  > Terug naar boven

  Wijzigingen in het beleid voor aanvaardbaar gebruik

  We kunnen dit beleid voor aanvaardbaar gebruik herzien om wijzigingen op onze site, in de behoeften van onze gebruikers, de prioriteiten van ons bedrijf of in de wet te weerspiegelen.We zullen proberen je binnen een redelijke termijn op de hoogte te brengen van belangrijke herzieningen.

  Controleer, telkens wanneer je onze site wilt gebruiken, dit beleid voor aanvaardbaar gebruik om ervoor te zorgen dat je de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 6 juli 2017.Sommige bepalingen in dit beleid voor aanvaardbaar gebruik kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen elders op onze site.

  > Terug naar boven

  Contact

  Wil je meer informatie of  heb je vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice.

  > Terug naar boven