Navigatie overslaan
Je voorkeuren zijn nu opgeslagen.
Je kunt jouw contactvoorkeuren op elk gewenst moment bijwerken in het gedeelte Keep in touch van Mijn Dyson. Als je een Mijn Dyson-account hebt, kun je hieronder inloggen om alle contactopties te beheren (inclusief telefoon, sms en post).

Algemene voorwaarden Dyson


1.      Gebruik van de website

1.1           Deze website, www.dyson.nl, (hierna de "website") is eigendom van en wordt u aangeboden door Dyson B.V. (verder te noemen “Dyson”) te Amsterdam, De Ruijterkade 139, 1011 AC (KvK nummer 34111070). Dyson is een dochteronderneming van Dyson Limited, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.

1.2           De algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst die via de website tussen u en Dyson tot stand komt, tenzij er door beide partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

1.3           Op aankopen die worden verricht via de website zijn ook de Dyson “verkoopvoorwaarden website” van toepassing. Deze kunt u raadplegen onder “verkoopvoorwaarden website”.

1.4           Het is uw eigen verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met uw accountgegevens. Daarnaast heeft u een geheimhoudingsplicht met betrekking tot uw accountgegevens en wachtwoorden voor het gebruik van de Dyson website. Indien u vermoedt dat uw accountgegevens of wachtwoorden voor de website in het bezit van derden zijn gekomen, bent u verplicht dit onmiddellijk aan Dyson door te geven. U dient ervoor te zorgen dat uw accountgegevens volledig en accuraat zijn.

1.5           Dyson aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de gegevens in artikel 1.4.

1.6           Dyson zal er zorg voor dragen om de website-informatie zo accuraat en correct mogelijk weer te geven, maar kan niet garanderen dat alle informatie te allen tijde accuraat en up-to-date is. Indien u constateert dat er onjuiste informatie gedeeld wordt kunt u Dyson daarvan op de hoogte stellen.

1.7           U bent zelf verantwoordelijk voor adequate virusbeveiligingssoftware op uw computer, of de computer waar u gebruik van maakt. Dyson staat niet garant voor een website die vrij is van virussen.

1.8           Dyson garandeert niet dat de website te allen tijde volledig beschikbaar is. Dyson kan de toegang tot de website zonder enige kennisgeving opschorten of beëindigen.

1.9           Dyson kan deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden u aan deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

2.      Verkoopvoorwaarden website

Deze verkoopvoorwaarden zijn herzien op  07-09-2022

Op deze pagina, en de documenten en pagina’s waarnaar expliciet wordt verwezen vanaf deze pagina, wordt u geïnformeerd over Dyson en de juridische voorwaarden (hierna “de voorwaarden”) waaronder de producten van Dyson (hierna “de producten”) op de website www.dyson.nl ("website") worden aangeboden en verkocht.

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen u en Dyson met betrekking tot de verkoop van producten aan u. U wordt verzocht om deze verkoopvoorwaarden nauwkeurig door te nemen en u ervan te verzekeren dat u deze begrijpt, voordat u producten bestelt via de website. Dyson wijst u er op dat, met het bestellen van een of meerdere producten via de website, u er mee instemt dat u gebonden bent door deze voorwaarden en de bijbehorende documenten en pagina’s waar expliciet naar is verwezen.

Dyson biedt u de mogelijkheid en raadt u aan om een kopie van deze verkoopvoorwaarden te printen of op te slaan op uw computer.

Dyson past deze verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd aan. Daarom wordt u verzocht om iedere keer dat u voornemens bent om producten te bestellen via de website, deze verkoopvoorwaarden te bestuderen om op de hoogte te zijn van de op dat moment geldende  voorwaarden.

Deze verkoopvoorwaarden en iedere overeenkomst tussen u en Dyson zijn opgesteld in de Nederlandse taal, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.


2.1           Informatie over Dyson
Dyson B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34111070, gevestigd aan de Ruijterkade 139, 1011AC te Amsterdam (Dyson), en is rechthebbende op de website en het handelen van producten via de website van Dyson.

2.2       Voor contactgegevens verwijzen wij u naar de contactpagina op de website: Neem contact met ons op.

3.      Producten

3.1           De afbeeldingen van de producten op de website zijn voor illustratieve doeleinden opgenomen. Hoewel Dyson zich uitermate inspant om accurate informatie te verstrekken aangaande grootte, gewicht, capaciteit, afmetingen en kleuren van de producten, kunnen er geringe afwijkingen voorkomen met de door u gekochte producten. Dyson kan niet garanderen dat de weergave van de producten op uw scherm een volledig accurate weergave is van de producten zoals deze worden verkocht. 

3.2           De verpakking van de producten kan afwijken van de afbeeldingen op de website.

3.3           Alle producten op de website worden aangeboden onder het voorbehoud van beschikbaarheid. U zult zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht, indien na het plaatsen van de bestelling geconstateerd wordt dat het product niet meer voorradig is. In dit geval zal de bestelling niet verwerkt worden.

4.      Gebruik van de website

Het gebruik van de website is, naast deze  verkoopvoorwaarden, onderhevig aan de Algemene Websitevoorwaarden. Wij verzoeken u om ook deze voorwaarden grondig te bestuderen, aangezien dit belangrijke voorwaarden zijn, die eveneens op u van toepassing zijn.

5.      Hoe gaat Dyson om met uw persoonsgegevens

5.1       Dyson verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met het Dyson Privacybeleid.

6.      Voor consumenten

Dit artikel 6 is alleen van toepassing indien u een consument bent.

6.1           Indien u een consument bent, kunt u enkel producten via de website bestellen als u ten minste 18 jaar oud bent, of uitdrukkelijke toestemming voor de bestelling heeft gekregen van een wettelijke vertegenwoordiger(s).

6.2           Als consument heeft u onder meer recht op de conformiteit van de producten in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor meer informatie over uw rechten als consument verwijzen wij u naar de website www.consuwijzer.nl

7.      Voor zakelijke klanten

Dit artikel 7 is alleen van toepassing indien u een zakelijke klant bent

7.1           Indien u geen consument bent, bevestigt u bij het accepteren van deze voorwaarden dat u bevoegd bent om een overeenkomst te sluiten voor degene voor wie u producten bestelt via de website.

Deze voorwaarden en de documenten waarnaar expliciet verwezen wordt, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Dyson. Deze overeenkomst treedt in de plaats van alle voorgaande schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, beloften, afspraken, garanties, stellingen en overeenstemming tussen u en Dyson met betrekking tot de producten. Aan alle mogelijk eerder genoemde afspraken kunnen geen rechten meer worden ontleend.

8.      Hoe komt de overeenkomst tussen u en Dyson tot stand

8.1           Het bestelproces maakt het mogelijk om bestellingen te controleren en aan te passen alvorens het versturen van de bestelling. Om deze reden wordt u verzocht om de tijd te nemen gedurende het bestelproces om iedere pagina te lezen en bij iedere stap uw bestelling te controleren.

8.2           Nadat u een bestelling heeft geplaatst, ontvangt u een e-mail van Dyson, met daarin de bevestiging dat uw bestelling is ontvangen (de ontvangstbevestiging). Deze e-mail betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd en dient slechts ter kennisgeving. De acceptatie van uw bestelling vindt plaats op de in artikel 8.3 te beschrijven wijze.

8.3           Dyson bevestigt de acceptatie van uw bestelling door een e-mail naar u te sturen waarin wordt bevestigd dat de producten zijn verzonden (de verzendbevestiging). De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Dyson aan u de verzendbevestiging stuurt.

8.4           Indien Dyson een product niet kan leveren, bijvoorbeeld omdat het product niet meer op voorraad of niet meer beschikbaar is, of indien er sprake is van een foute prijsstelling zoals beschreven in artikel 11.5, zult u hierover geïnformeerd worden via e-mail. In dit geval zal de bestelling niet verwerkt worden door Dyson. Indien u al betaald heeft voor de producten, zal Dyson u zo snel mogelijk het volledige bedrag restitueren.

9.      Uw consumentenrechten

Dit artikel 9 is alleen van toepassing op consumenten. Uw consumentenrechten inzake terugsturen en restitutie (het herroepingsrecht)

 

9.1           Het herroepingsrecht houdt in dat u als consument het recht heeft om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Dyson biedt hiervoor een geprolongeerde termijn van 30 dagen aan. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de factuurdatum.

9.2           Als consument mag u het product uitpakken en uitproberen, maar niet meer dan noodzakelijk is om het product te kunnen beoordelen. Als voorbeeld, in het geval van een stofzuiger mag u testen of de zuigkracht naar wens is door hem aan te zetten en op een beperkt gebied uitproberen. Het is echter niet de bedoeling dat u de stofzuiger geheel in gebruik neemt. Indien de producten, in overeenstemming met 9.5, retour komen met zichtbare schade, slijtage of gebruikssporen dan mag Dyson deze in rekening brengen door de schade te verminderen op het aankoopbedrag, in dat geval wordt alleen de restwaarde vergoed. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

9.3           Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Dyson middels een ondubbelzinnige verklaring (per post, e-mail of telefoon) op de hoogte brengen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Tevens kunt u dit doen door uw machine te retourneren met behulp van het retourformulier dat bijgevoegd zit bij uw levering. Indien u dit niet heeft ontvangen kunt u dit retourformulier opvragen via onze Helpdesk.

9.4           Wanneer u niet in het bezit bent van een retourformulier, kunt u zelf een schrijven toevoegen aan uw retourzending. Om uw aankoop te kunnen identificeren behoort uw verzoek tot herroeping in ieder geval de volgende informatie te bevatten:  het referentienummer (bijvoorbeeld 1-1234567) dat staat op het aankoopbewijs dat u heeft ontvangen en uw volledige achternaam en postcode.

 

Daarnaast dient uw verzoek te worden voorzien van uw handtekening, de datum dat u het verzoek plaatst en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent.
U kunt uw verzoek om gebruik te maken van het herroepingsrecht per email, post of telefoon richten aan onze Helpdesk middels de volgende gegevens: 
Email: help@dyson.nl 
Telefoonnummer: 0800-0206203. 

 

9.5           Om gebruik te maken van het herroepingsrecht wordt u geacht de email of brief tijdig te verzenden naar Dyson op de in artikel 9.4 vermeldde gegevens, in ieder geval voor de laatste dag dat uw herroepingsrecht vervalt. Na ontvangst van uw verzoek om gebruik te maken van het herroepingsrecht ontvangt u van Dyson instructies over het retourneren van de goederen, indien deze niet zijn meegezonden. U dient het geleverde product binnen 14 dagen terug te sturen naar Dyson. 

10.      Levering 

10.1           Uw bestelling zal worden voldaan op of omstreeks de verwachte leverdatum zoals aangegeven in de verzendbevestiging, tenzij er sprake is van overmacht (zoals beschreven in artikel 15). Indien er niet aan de verwachte leverdatum kan worden voldaan vanwege overmacht, zal er contact met u worden opgenomen over een aangepaste verwachte leverdatum.

10.2           De bezorging is afgerond na de bezorging van de producten op het door u verstrekte adres.

10.3           Vanaf het moment van bezorging draagt u de verantwoordelijkheid voor de producten.

10.4           Heeft u een verzoek ingediend bij Dyson om uw oude apparaat te recyclen, dan wordt u verzocht om het apparaat zodanig in te pakken dat het geschikt is voor verzending. Voeg hierbij een duidelijk zichtbaar en leesbaar label aan op de verpakking, met de tekst ‘Retour voor recycling’, onder vermelding van uw ordernummer. Dyson kan uw oude apparaat niet meer aan u retourneren nadat het opgehaald is voor recycling.

10.5           Bestellingen op de website worden alleen in Nederland bezorgd. Verzending naar bepaalde gebieden (bijvoorbeeld de Waddeneilanden) kan langer duren dan aangegeven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dyson, via help@dyson.nl.

11.      Prijs

11.1           De prijzen van de producten worden weergegeven op de website. Dyson neemt alle redelijke maatregelen om er zeker van te zijn dat de prijzen van de producten juist zijn op het moment van publicatie. Indien u desondanks een fout ontdekt in de prijzen van de producten die u heeft besteld, kunt u artikel 11.5 raadplegen voor de consequenties hiervan.

11.2           De prijzen van de producten kunnen van tijd tot tijd veranderen. Deze veranderingen hebben geen betrekking op uw bestelling, wanneer u reeds de verzendbevestiging van ons heeft ontvangen.

11.3           De prijs van een product is inclusief btw tegen het relevante tarief, indien van toepassing.                                                                                               

11.4           De prijs van een product als weergegeven op de website is exclusief verzendkosten. Bestellingen vanaf €25 worden gratis geleverd. Bestellingen die op werkdagen voor 14:00 uur worden geplaatst, worden de volgende werkdag geleverd. Hulpstukken en accessoires kunnen  apart worden verzonden en worden binnen 2 werkdagen geleverd. Van tijd tot tijd hanteert Dyson een aangepaste levertijd, dit is met name het geval tijdens feestdagen of wegens andere incidenten. Dit zal op de website worden gecommuniceerd.

11.5           Het is altijd mogelijk dat er, ondanks alle inspanningen en onverminderd hetgeen bepaald in artikel 11.1, een aantal producten verkeerd geprijsd zijn. Indien Dyson een fout ontdekt in de prijs van de producten die u heeft besteld, zal Dyson u over deze onjuiste prijs informeren en krijgt u de keuze om door te gaan met de aankoop van het product tegen de juiste prijs of om uw aankoop te annuleren. Uw bestelling zal niet verwerkt worden tot uw instructies hierover zijn ontvangen. Indien het niet lukt om contact met u te leggen via de door u doorgegeven contactgegevens in het bestelproces, zal Dyson uw bestelling als geannuleerd beschouwen en u hierover schriftelijk informeren. Dyson maakt u er op attent dat er geen verplichting is om de producten aan u te leveren tegen een onjuiste (te lage) prijs, indien de verkeerde prijsstelling op een duidelijke en kenbare vergissing berust en u redelijkerwijs had moeten inzien dat de producten verkeerd geprijsd waren, ongeacht de fase van het bestelproces.

12.      Betaling

12.1           Betaling kan geschieden met gebruikmaking van iDeal, Mastercard, Visa, Maestro, American Express, PayPal of Klarna.

12.2           Indien u consument bent, mag u niet in algemene voorwaarden worden verplicht tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de aankoopprijs. Wanneer u kiest voor vooruitbetaling op onze website, kunt u geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

12.3           Bij betaling met creditcard wordt het bedrag ten laste van de kaart pas na levering afgeschreven (betaling achteraf). Bij betaling met iDeal en PayPal wordt het bedrag onmiddellijk bij bevestiging van de bestelling afgeschreven (vooruitbetaling).

12.4           U bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden.

12.5           Indien u als consument niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, bent u, nadat u door ons bent gewezen op de te late betaling en wij u een termijn van 14 dagen hebben gegund om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en zijn wij gerechtigd de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

12.6           In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan. U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna.

Om u de betalingsmogelijkheden van Klarna aan te bieden, geven wij Klarna bepaalde persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, door aan Klarna om te beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betalingsopties en om de betalingsopties voor u aan te passen. 
Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en in overeenstemming met het privacy beleid van Klarna

13.      Aansprakelijkheid van Dyson indien u een zakelijke klant bent. 

Dit artikel 13 is alleen van toepassing indien u een zakelijke klant bent

13.1           Dyson levert alleen producten voor intern gebruik voor uw onderneming en u gaat ermee akkoord dat u geen van de producten zult gebruiken voor doorverkoop, verhuur of ander zakelijk gebruik.

13.2           Niettegenstaande de aansprakelijkheid die op grond van de wet niet kan worden uitgesloten, accepteert Dyson onder geen beding enige aansprakelijkheid die voorkomt of gerelateerd is aan een overeenkomst, inclusief nalatigheid, schending van een wettelijke bepaling, of op andere wijze gerelateerd aan de overeenkomst voor:
A. enige gederfde winst, gemiste verkopen, gemiste zakelijke activiteit of winst;
B. verlies of beschadiging van data, informatie of software;
C. verlies van zakelijke kansen;
D. verlies van voorziene besparingen;
E. verlies van goodwill; of
F. enig indirecte of verband houdende verliezen en of indirecte schade.

13.3           Met inachtneming van artikel 13.2 beperkt Dyson haar aansprakelijkheid met betrekking tot deze overeenkomst, op welke wijze dan ook, tot maximaal de aankoopprijs van de producten.

13.4           Tenzij nadrukkelijk opgenomen in de voorwaarden geeft Dyson geen garantie en neemt zij geen verplichtingen op zich met betrekking tot de producten. Iedere garantie of conditie die op grond van wet, regeling of gewoonte van toepassing of geïncorporeerd zou kunnen zijn op/in deze overeenkomst wordt zoveel als wettelijk mogelijk uitgesloten. Dyson is niet verantwoordelijk om er voor te zorgen dat de producten geschikt zijn voor uw doeleneinden.

13.5           Indien Dyson niet voldoet aan deze voorwaarden, zal zij dit proberen te herstellen. Indien herstel niet mogelijk is of niet van verwacht hoeft te worden (bijvoorbeeld na een economische afweging door), is Dyson verantwoordelijk voor het verlies of de schade die u ondervindt als direct gevolg van het schenden van deze voorwaarden door Dyson. Er is sprake van een direct gevolg indien er een duidelijk causaal verband tussen de schending en de schade bestaat.

14.      Aansprakelijkheid van Dyson indien u een consument bent

Dit artikel 14 is alleen van toepassing indien u een consument bent

14.1           De Producten zijn slechts geschikt voor huiselijk of anderszins privé gebruik en u gaat ermee akkoord dat u geen van de producten zal gebruiken voor beroepsmatige doorverkoop, verhuur of enig ander zakelijk gebruik. 

14.2           Dyson geeft alleen garantie op producten indien dit uitdrukkelijk is opgenomen in deze voorwaarden of wanneer deze wettelijk bepaald zijn, daarbuiten neemt Dyson geen verplichtingen op zich met betrekking tot de producten.

14.3           Indien Dyson niet voldoet aan deze voorwaarden, zal zij dit gebrek proberen te herstellen. Indien herstel niet mogelijk is of niet wordt verwacht (bijvoorbeeld na een economische afweging), is Dyson verantwoordelijk voor het verlies of de schade die u ondervindt als direct gevolg van het schenden van deze voorwaarden. Een direct gevolg betekent een duidelijk causaal verband tussen de schending en de schade. 

14.4           Voor zover wettelijk is toegestaan, beperkt Dyson haar aansprakelijkheid met betrekking tot deze overeenkomst, op welke wijze dan ook, tot maximaal de aankoopprijs van de producten en accepteert Dyson geen aansprakelijkheid voor gevolgschade. 

14.5           Bovenstaande heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument. U heeft en behoudt dan ook als consument alle aan u op grond van het toepasselijke dwingendrechtelijke consumentenrecht, waaronder de in boek 7 BW opgenomen regelingen, toekomende rechten en rechtsmiddelen.

15.      Overmacht

15.1           Dyson is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige tekortkoming in de nakoming of enige vertraging in de nakoming van de overeenkomst in geval van overmacht.

15.2           Onder overmacht is te verstaan iedere gebeurtenis waar Dyson redelijkerwijs geen invloed op heeft. Dit omvat onder meer, maar is niet beperkt tot, wanprestatie of overmacht van de toeleveranciers van Dyson, stakingen of andere acties in de industrie door derde partijen, burgerlijke onrust, rellen, een invasie, een terroristische aanval of een dreiging daarvan, oorlog of dreiging of voorbereiding daarvan, brand, overstroming of enige andere natuurramp, een storing bij telecommunicatienetwerken of onmogelijkheid van het gebruik van de noodzakelijke vervoermiddelen, maar andere situaties kunnen ook onder overmacht vallen.

15.3           Indien zich een situatie van overmacht zicht voordoet en dit gevolgen heeft voor de nakoming van de overeenkomst 
A. zult u hier zo snel mogelijk over geïnformeerd worden; en 
B. zal de verplichting van Dyson uit de overeenkomst worden opgeschort en zal de tijd waarbinnen deze zal nagekomen verlengd worden voor de periode waarin de situatie van overmacht gevolgen heeft voor de bezorging van de producten. Dyson zal een nieuwe besteldatum met u overeenkomen wanneer de situatie van overmacht is geëindigd. 

16.      Communicatie tussen Dyson en u

16.1           Wanneer er in deze voorwaarden gerefereerd wordt naar schriftelijk, wordt hiermee ook via e-mail en andere elektronische communicatie.

16.2           Indien u een consument bent: A. kunt u zich voor het herroepen van de overeenkomst bij Dyson terecht via de in artikel 9.4 opgenomen adressen. Uw herroeping is van kracht vanaf het moment dat u uw e-mail of brief aan heeft verzonden aan Dyson B.V. Indien u voor enige andere reden contact met ons op wil nemen, kunt u dit doen via e-mail of per post op help@dyson.nl of Dyson B.V., De Ruijterkade 139, 1011 AC te Amsterdam. U kunt ook bellen met onze klantenservice op 0800-0206203. 

16.3           Indien Dyson contact met u op dient te nemen voor een schriftelijke kennisgeving zal dit via e-mail of per post geschieden, hiervoor worden de gegevens gebruikt die u bij uw bestelling heeft opgegeven. 

16.4           Indien u een zakelijke klant bent:
A. dient elke kennisgeving in verband met de overeenkomst, van u aan Dyson, of van Dyson aan u, schriftelijk te geschieden. De schriftelijke kennisgeving zal persoonlijk overhandigd moeten worden, per post (dat de volgende werkdag bezorgd dient te worden) of per e-mail verzonden moeten worden of op de Dyson website geplaatst moeten worden, mits dit op het daarvoor bestemde kanaal gebeurt.
B. een schriftelijke kennisgeving wordt verondersteld te zijn ontvangen: bij persoonlijke overhandiging: op het moment dat het op ons (of uw) kantoor is geregistreerd, indien per post verzonden: uiterlijk op de tweede werkdag na het versturen van het poststuk, indien per e-mail verzonden: uiterlijk de eerste werkdag na het versturen van de e-mail en indien op onze website geplaatst: onmiddellijk, waarbij wordt aangetekend dat een kennisgeving van u aan ons alleen onmiddellijk is ontvangen indien deze kennisgeving tijdens een werkdag en tijdens kantooruren is geplaatst.

17.      Andere belangrijke voorwaarden

17.1           Dyson behoudt zich het recht voor om de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit enige overeenkomst tussen Dyson en uzelf over te dragen naar een andere organisatie (binnen of buiten de groep van Dysons ondernemingen). Dit heeft geen effect op uw verplichtingen zoals vermeldt in deze verkoopvoorwaarden.

17.2           U mag uw rechten en verplichtingen op grond van een overeenkomst als bedoeld in artikel 17.1 overdragen aan een derde, indien wij daar voorafgaan schriftelijk mee instemmen.

17.3           Een overeenkomst als bedoeld in artikel 17.1 is gesloten tussen Dyson en u. Anders dan op grond van artikel 17.1 en 17.2 kunnen geen andere personen of organisaties aanspraak maken op enige prestatie uit hoofde van deze overeenkomst.

17.4           Voor zover een rechter zou oordelen dat een onderdeel, artikel of lid van een artikel van deze Voorwaarden niet afdwingbaar is, blijven deze Verkoop voorwaarden voor het overige in stand. Wij komen hierbij overeen dat het niet-afdwingbare onderdeel van deze Verkoop voorwaarden zal worden vervangen door een juridisch toegestane bepaling die het doel en de geest van het vervallen onderdeel zo nauwkeurig mogelijk benadert.

17.5           Indien en voor zover wij er niet op aandringen dat u uw verplichtingen onder deze Verkoop voorwaarden nakomt, indien wij onze rechten jegens u niet afdwingen, of indien wij onze rechten vertraagd inroepen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u en betekent dit evenmin dat u niet hoeft te voldoen aan deze verplichtingen. Indien wij geen beroep doen op een verzuim van uw kant, zullen wij dit enkel schriftelijk bevestigen. Een dergelijke schriftelijke kennisgeving betekent niet dat wij geen beroep zullen doen op een mogelijk later verzuim van u.

17.6           Deze overeenkomst is tot stand gekomen op basis van en wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Indien u een consument bent, dan geniet u daarenboven altijd de bescherming die het dwingendrechtelijke van toepassing zijnde consumentenrecht u biedt.

17.7           Enig geschil dat voortkomt uit of verband houdt met deze overeenkomst dient exclusief te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland of uitsluitend indien u een consument bent aan de alsdan bevoegde rechter.

18.      Promoties en kortingscodes

18.1           Promoties op onze website zijn vaak van tijdelijke aard. Dyson behoudt zich het recht promoties te beëindigen wanneer zij dit als gepast ziet.

18.2           Bij promoties die snel uitverkopen, kan het zijn dat het desbetreffende artikel uitverkocht is geraakt terwijl u toch de bestelling heeft voltooid. In dat geval kan Dyson niet garanderen dat het desbetreffende artikel nog nageleverd kan worden. Indien het artikel voor nader te bepalen periode uitverkocht zal blijven neemt Dyson contact met u op om dit aan te geven. Indien Dyson een passend alternatief hiervoor ziet, zal dit aanbod aan u gedaan worden.

18.3           Kortingscodes zijn uitsluitend geldig bij online geplaatste bestellingen op de Dyson webshop. De termen kortingscode en actiecode worden door elkaar gebruikt, en in dit artikel refereren beiden naar een voordeel dat te verkrijgen is door het invoeren van een code op de Dyson webshop.

18.4           Acties met kortingscodes gelden niet in combinatie met andere acties en/of kortingen.

18.5           Actiecodes geven u op het moment van bestellen recht op korting op een nieuwe bestelling die u bij Dyson plaatst.

18.6           Indien een kortingscode naar de mening van Dyson niet geldig is voor de geplaatste bestelling, behoudt Dyson zich het recht voor de bestelling te weigeren.

18.7           Dyson behoudt zich het recht voor om bepaalde artikelen uit te sluiten van promoties, dat betekent dat er geen kortingscodes op deze producten kunnen worden toegepast.

18.8           Kortingscodes zijn uitsluitend geldig voor bepaalde producten, zolang de voorraad strekt, en kunnen te allen tijde worden ingetrokken.

18.9           Per bestelling kan slechts één actiecode worden gebruikt.

18.10        Indien een deel van de bestelling wordt geretourneerd, wordt de waarde van de korting die op die bestelling is toegepast evenredig over de goederen verdeeld. De actiekorting kan niet worden gebruikt voor vervangende artikelen: indien de aanbieding nog steeds loopt op het moment dat u een product retourneert, dient u een nieuwe bestelling te plaatsen en de oorspronkelijke kortingscode te gebruiken.

18.11        Wordt een deel van de bestelling geretourneerd, dan wordt de waarde van de kortingscode evenredig over de goederen te worden verdeeld. Het bedrag in contanten dat hoger is dan deze waarde, verminderd met eventueel bij de oorspronkelijke bestelling in rekening gebrachte additionele kosten voor bezorging, cadeauverpakking of dergelijke, worden geretourneerd.

18.12        Indien de aangekondigde actie bij eventueel retourneren niet langer van toepassing is op de bestelling, behoudt Dyson zich het recht de waarde van de aanbieding op de restitutie in mindering te brengen.

18.13        Kortingscodes vertegenwoordigen geen geldwaarde en zijn niet verhandelbaar of inwisselbaar voor geld of anders.

19.      Privacybeleid

19.1           Dyson streeft ernaar uw privacy te beschermen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen daartoe. Hiervoor heeft Dyson een Privacybeleid opgesteld (hierna het "Privacybeleid"). Hierin is onder andere toegelicht welke persoonsgegevens Dyson verzamelt, en voor welke doeleinden dit gedaan wordt. Tevens bevat het Privacybeleid informatie met betrekking tot uw correctierecht en recht van verzet.

19.2           Voor meer informatie verwijst Dyson naar het Privacybeleid. Dit Privacybeleid maakt onderdeel uit van deze Algemene Website voorwaarden.

20.      Cookies

20.1           Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Dyson verwijzen wij u naar het Dyson Cookiebeleid. Het Dyson cookiebeleid maakt onderdeel uit van deze Algemene Websitevoorwaarden.

21.      Websites van derden

21.1           Als onderdeel van onze service aan u kan Dyson naar eigen inzicht links aanbieden naar websites van derden, die door derden gebruikt en beheerd worden. Deze websites hebben hun eigen werkwijzen en voorwaarden voor het verzamelen van informatie.

21.2           Dyson is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de manier waarop derden uw persoonsgegevens verwerken, evenals voor de inhoud van hun websites. Wij adviseren u om het privacy beleid van deze websites zorgvuldig door te lezen, waaronder websites die vanaf deze website geopend kunnen worden.

22.      Aansprakelijkheid

22.1           Dyson is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik, of niet kunnen gebruiken, van de website en/of de inhoud daarvan. Dit is ook van toepassing op websites die op een of andere wijze met de Dyson website zijn verbonden, in het bijzonder door middel van hyperlinks. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt voor zowel directe en indirecte schade, en is van toepassing op zowel gebruik als het niet kunnen gebruiken van de website en de verbonden websites.

22.2           De bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet, als de schade het gevolg is van nalatigheid, opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van Dyson.

23.      Intellectuele eigendomsrechten

23.1           Alle (intellectuele) eigendomsrechten op informatie die onderdeel zijn van de website, waaronder in ieder geval begrepen merkrechten, handelsnaamrechten, auteursrechten en rechten op de onderliggende software, berusten te allen tijde bij ons of onze licentiegevers, tenzij anders vermeld.

23.2           Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de website op een wijze waardoor er inbreuk wordt gemaakt op eventuele (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van Dyson.

24.      Toepasselijk recht

Op deze Algemene voorwaarden en op elke overeenkomst tussen u en Dyson en is Nederlands recht van toepassing, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Enig geschil dat voortkomt uit of op welke wijze dan ook verband houdt met deze Algemene voorwaarden dient exclusief te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

25.      Geschillencommissie

De Europese Commissie heeft een online platform voor de consument om buitengerechtelijke geschillen aan te geven. Dit kunt u vinden via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. U kunt het platform gebruiken om geschillen met Dyson op te lossen.